บริการอบรม ณ สถาบัน (In-House)

หัวข้อที่ 1 – เตรียมพร้อมเข้าสู่ EdPEx ในระดับ 200-250 คะแนน (ระยะเวลา 2 วัน)

หลักสูตรเข้มข้นสำหรับเตรียมความพร้อมให้บุคลากรเข้าใจการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบการบริหารการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Educational Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ที่เน้นการใช้เครื่องมือการจัดการสมัยใหม่เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการตอบเกณฑ์แต่ละหมวดให้เกิดการเชื่อมโยงกันในทุกระดับและเกิดการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร ซึ่งส่งผลต่อคะแนนและระดับตามเกณฑ์ของ EdPEx ในระดับ 200 – 250 คะแนน
หัวข้อการอบรม
– โครงสร้าง EdPEx Criteria / เกณฑ์การให้คะแนนในระบบ EdPEx
– หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ / การออกแบบกระบวนการทำงาน
– หมวด 1 การนำองค์กร / วิธีการกำหนดวิสัยทัศน์ที่ดี พันธกิจ และค่านิยมที่ชัดเจนขององค์กร
– การจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะในการบริหาร Strategy และ Performance
– หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ / การวิเคราะห์เพื่อค้นหา Strategic Issues และ Strategic Opportunities
– ขั้นตอนและวิธีการในการกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์, ตัวชี้วัดหลัก (KPIs), ระดับค่าเป้าหมาย (Target)
– การนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติด้วยเทคนิคการกระจายตัวชี้วัดหลัก (KPIs) ลงสู่ระดับคณะ/สำนัก/บุคคล
– หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้าและการตลาด / เทคนิคการแบ่งกลุ่มลูกค้า (Customer Segmentation)
– หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ / การปรับปรุงผลการดำเนินงานด้วยระบบ Performance
– หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร / สภาพแวดล้อมและความผูกพันของบุคลากร
– หมวด 7 ผลลัพธ์ / วิธีการแสดงผลลัพธ์ที่สำคัญ
– การประเมินคะแนน EdPEx ที่คาดว่าจะได้รับ

ดูภาพการอบรมที่ผ่านมา ที่นี่

หัวข้อที่ 2 – Implementing EdPEx หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (ระยะเวลา 2 วัน)

หลักสูตรเข้มข้นสำหรับทีมงานหลักในการขับเคลื่อน EdPEx หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นหมวดที่สำคัญในการ Implement EdPEx ให้ประสบความสำเร็จ และการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีให้มีประสิทธิผล พร้อมเรียนรู้การใช้เครื่องมือ Balanced Scorecard ในการบริหารกลยุทธ์ เครื่องมือ Strategic Risk Management ในการบริหารความเสี่ยง และเครื่องมือ Performance Management ในการบริหารผลการปฏิบัติงาน
หัวข้อการอบรม
– แหล่งข้อมูลที่สำคัญ และการวิเคราะห์เพื่อค้นหา Strategic Issues และ Strategic Opportunities
– การวิเคราะห์ SWOT ที่ถูกต้อง และการใช้เครื่องมืออื่นในการวิเคราะห์
– เทคนิคการสร้าง BSC SWOT Matrix และ Case for Changes เพื่อสร้างกลยุทธ์ขององค์กร
– เทคนิคการสร้างตัวชี้วัดหลัก (KPIs) ที่มีประสิทธิผลและสอดคล้องกับกลยุทธ์
– ขั้นตอนและวิธีการในการกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์, ตัวชี้วัดหลัก (KPIs), ระดับค่าเป้าหมาย (Target)
– การสร้างแผนปฏิบัติงานในระดับสถาบัน
– วิธีการจัดทำโครงการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Initiative), และบริหารงบประมาณเชิงกลยุทธ์ (STRATEX)
– การนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติด้วยเทคนิคการกระจายตัวชี้วัดหลัก (KPIs) ลงสู่ระดับคณะ/สำนัก/บุคคล
– การปรับปรุงผลการดำเนินงานด้วยระบบ Performance
– การจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะในการบริหาร Strategy และ Performance
– เกณฑ์การให้คะแนนและการเขียนรายงาน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s