วิทยากร

EditorTalk20K  Download ประวัติ ผลงาน และประสบการณ์ (ปรับปรุง 24 ธันวาคม 2564) ได้ที่ CV_TEERASET TH 241264

ชื่อ นายธีรเสฏฐ์ ศิรธนานนท์
Email artaphon@gmail.com

ปัจจุบัน

  • ที่ปรึกษาอิสระ เลขที่ B4100 ขึ้นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง
  • อนุกรรมการฝ่ายปกครอง : ด้านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์งานด้านการปกครองคณะสงฆ์
    มหาเถรสมาคม
  • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  • ที่ปรึกษา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ที่ปรึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

การศึกษา
2561 – 2564        การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Ed.D. Candidate)
2567 – 2539 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2531 – 2534 บัญชีบัณฑิต (การต้นทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ (หน่วยงาน และ ผลงาน)
จัดทำแผนแม่บท ระยะ 20 ปี (2561-2580) แผนปฏิบัติราชการกระทรวง ระยะ 5 ปี (2565-2569) และแผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวง ระยะ 5 ปี (2565-2569) ให้กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารสำหรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการ (ระดับเชี่ยวชาญ) ของกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คณะเศรษฐศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา การพัฒนายุทธศาสตร์คณะให้รองรับ EdPEx
สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข การจัดทำยุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ.2564-2568
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบราชการ สผ. สู่ระบบราชการ ๔.๐ เพื่อการรองรับภาวะวิกฤต
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารที่เป็นเลิศ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายการใช้ Zoom Application สำหรับอาจารย์
กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม การจัดทำแผนแม่บทแผนปฏิบัติการการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ ด้านการบังคับคดีแพ่ง การบังคับคดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การชำระบัญชีตามคำสั่งศาล การวางทรัพย์ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี กรมบังคับคดี
ปี 2562 – 2566
กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม การพัฒนาการให้บริการสู่การเป็นเลิศเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ตามกรอบการบริหารจัดการภาครัฐที่เป็นเลิศ (PMQA) และกรอบการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) (LED Service Excellence) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กองพุทธศึกษา กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการศึกษาปริยัติธรรมแผนกสามัญ ของกองพุทธศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์การศึกษาชาติ
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด การพัฒนาความพร้อมสู่การเป็นผู้นำ (Drive Bankable Leadership)” รุ่นที่ 1
คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การจัดทำรายงานการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx)
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ถ่ายทอดความรู้ด้าน EdPEx ให้บุคลากรมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช การจัดทำรายงานการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx)
การท่าเรือแห่งประเทศไทย พื้นฐานและประโยชน์ของ Business Strategy
กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม รายงานการดำเนินงานที่เป็นเลิศรางวัลเลิศรัฐ
และ PMQA 4.0
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2562-2566)
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2562-2566)
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2562-2566)
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2562-2566)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2562-2566)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2562-2566)
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2562-2566)
สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จัดทำแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี (2563-2565)
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร จัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2562-2566)
มหาวิทยาลัยนราธิวาชราชนครินทร์ บรรยาย EdPEx ให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
คณะเทคโนโลยีการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2562-2566)
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาชราชนครินทร์ บรรยาย EdPEx ให้ผู้บริหารคณะ
มหาวิทยาลัยนวมิทราธิราช บรรยาย EdPEx ให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2561-2565)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2561-2565)
คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2561-2565)
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย วิเคราะห์และออกแบบกระบวนการทำงาน (Business Process)
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย วิเคราะห์และกำหนดต้นทุนมาตรฐาน (Standard Cost)
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย พัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถสูง (Talent Group)
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม ภาค ๑ นครปฐม จัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม
กองทัพเรือ KM Roadmap for Royal Thai Navy
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตภาคใต้ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปี (๒๕๖๐-๒๕๖๔)
สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปี (๒๕๖๐-๒๕๖๔)
วิทยาลัยอาชีวะศึกษาจุลมณี ศรีสะเกษ จัดทำแผนวิทยาลัยอาชีวะศึกษาจุลมณี ศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔
สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โครงการจัดทำแผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) การเตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่กรอบการประเมิน TQA Framework
คณะสงฆ์ไทย การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม – การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลสู่ความเป็นเลิศของภาครัฐ (PMQA)
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) – IRPC Strategy Execution ๒๐๑๕
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย การเพิ่มศักยภาพองค์กร (ออกแบบระบบงบประมาณ/วางระบบการประเมินผลบุคลากรประจำปี/ทบทวนยุทธศาสตร์/ถ่ายทอดยุทธศาสตร์เพื่อจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคล)
กรมพลศึกษา การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลสู่ความเป็นเลิศของภาครัฐ (PMQA)
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด วิทยากรที่ปรึกษาให้ความรู้ด้านการวางแผนธุรกิจจากงบการเงิน ให้กับผู้บริหาร และระดับผู้จัดการ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) บริหารหลักสูตร “สร้างนักลงทุนไทยในการลงทุนต่างประเทศ”
วิทยากรที่ปรึกษาให้ความรู้ด้านการบริหารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ/หน่วยงาน ให้กับผู้บริหารตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)
– ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– ผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
– ผู้บริหาร มรภ.รำไพพรรณี
– คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.อุบลราชธานี
– คณะวิทยาการจัดการ มรภ.อุตรดิตถ์
– คณะเทคโนโลยีอาหาร มรภ.พิบูลสงคราม
– ผู้บริหาร มรภ.เพชรบุรี
– คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ลำปาง
– คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ภูเก็ต
– คณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.สวนดุสิต
– คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
– คณะเทคโนโลยี ม.มหาสารคาม
– คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ.
– บัณฑิตวิทยาลัย มจพ.
– ศูนย์กีฬา มศว.
– คณะวิทยาการจัดการ ม.นราธิวาสราชนครินทร์
– ผู้บริหาร มทร.กรุงเทพ
กองทัพเรือ วิทยากรที่ปรึกษาให้ความรู้ด้านการจัดทำยุทธศาสตร์และ KPIs ให้กับคณะกรรมการโครงการศึกษาและการจัดการความรู้ ของ ทร.
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด วิทยากรที่ปรึกษาให้ความรู้ด้านการบริหารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์องค์กรให้กับผู้บริหารทั้งหมด
บริษัท ศรีสุบรรณฟาร์ม จำกัด วิทยากรที่ปรึกษาให้ความรู้ด้านการจัดทำ KPIs ให้กับผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการขึ้นไป
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม วิทยากรที่ปรึกษาด้านการจัดทำยุทธศาสตร์ให้กับผู้บริหาร
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลสู่ความเป็นเลิศของรัฐวิสาหกิจ (SEPA)
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดทำแผนยุทธศาสตร์และถ่ายทอดสู่การปฏิบัติไปยังทุกตำแหน่งงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลสู่ความเป็นเลิศของรัฐวิสาหกิจ (SEPA) ส่งผลให้ธนาคารได้รับคะแนนการประเมินผลงานประจำปีสูงขึ้น
บริษัท เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย) จำกัด วิทยากรที่ปรึกษาด้านการจัดทำยุทธศาสตร์ให้กับผู้บริหาร
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) บริหารหลักสูตร “สร้างนักลงทุนไทยในการลงทุนต่างประเทศ”
รุ่นที่ ๑-๒ , รุ่นที่ ๕ , รุ่นที่ ๖-๙
บริษัท ยูสตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด วิเคราะห์และปรับปรุงงาน Operation (คลังสินค้า/การจัดส่ง/การบัญชี/ไอที) และออกแบบรายงานสำหรับผู้บริหาร
โรงเรียนภาษานุสรณ์ จัดทำและถ่ายทอดกลยุทธ์ระดับโรงเรียนลงสู่ระดับฝ่าย
บริษัท ซองเดอร์ จำกัด กำหนดกลยุทธ์และออกแบบรายงานสำหรับผู้บริหาร
บริษัท ขนมแม่ยิ่ง จำกัด นำโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีไปปฏิบัติ
Monplaisir Fashion Co., Ltd. กำหนดกลยุทธ์และตัวชี้วัด
บริษัท เบ็ทเทอร์ อาทส์ กรุ๊ป จำกัด ออกแบบระบบงานบัญชีและการเงิน
บริษัท เจริญภัณฑ์ อินเตอร์เทรด จำกัด วางระบบการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อการบริหาร
บริษัท ทีไทย แสน็ค ฟู๊ดส์ จำกัด วิเคราะห์และวางระบบการบริหารเงิน
บริษัท ลัคกี้ อินเตอร์ จำกัด สร้างโมเดลธุรกิจและกลยุทธ์

๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท สาระกรุ๊ป จำกัด
หน่วยงาน และ ผลงาน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะนักลงทุนไทยในการไปลงทุนต่างประเทศ (TOISC) และออกแบบหลักสูตรสำหรับนักลงทุนไทยในการไปลงทุนต่างประเทศจำนวน ๕๔ ชั่วโมง และเดินทางศึกษาลู่ทางการลงทุน ๔ ประเทศ มีนักลงทุนจำนวน ๗๐ คน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (OSOS) กับนักลงทุนต่างประเทศ และได้รับการต่อสัญญาเป็นปีที่ ๓ ติดต่อกัน

๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ ผู้จัดการแผนก Balanced Scorecard สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
หน่วยงาน และ ผลงาน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ความเห็นแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานของ สสส.
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารเทศ (องค์การมหาชน) ดำเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับบุคคลให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลสู่ความเป็นเลิศภาครัฐ (PMQA)
สำนักงานเศรษฐกิจการพาณิชย์ จัดทำและถ่ายทอดยุทธศาสตร์จากระดับสำนักงานไปยังฝ่ายให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลสู่ความเป็นเลิศภาครัฐ (PMQA)
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ระหว่างสำนักงานกับโรงกลั่นให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลสู่ความเป็นเลิศ (TQA)
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารความเสี่ยง
องค์การคลังสินค้า นำเสนอแนวทางการปรับเปลี่ยนธุรกิจขององค์กร
สำนักเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ดำเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัดไปยังระดับบุคคลให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลสู่ความเป็นเลิศภาครัฐ (PMQA)
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จัดทำและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ การจัดทำและประเมินตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สร้างภาพจำลองเหตุการณ์ในอนาคตเพื่อการเตือนภัย
สำนักควบคุมโรคติดต่อ ดำเนินการถ่ายทอดยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดไปยังระดับฝ่ายให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลสู่ความเป็นเลิศภาครัฐ (PMQA)

๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ Vice President – Corporate System บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
 ออกแบบและปรับปรุงกระบวนการทำงานมาตรฐาน
 สร้างและกำกับตารางการกระจายอำนาจอนุมัติสำหรับทุกหน้าที่เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
 ดำเนินการให้แต่ละหน่วยงานได้ประเมินตนเองเป็นครั้งคราวเพื่อให้แน่ใจว่าแต่ละหน่วยงานได้นำกระบวนการไปปฏิบัติ
๒๕๔๙ – ๒๕๕๑ Chief Strategic Officer / Chief Financial Officer (acting) บริษัท ป่องทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
 วางแผนกลยุทธ์ในการปรับเปลี่ยนธุรกิจและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจใหม่
 ออกแบบและปรับปรุงกระบวนการทำงานจำนวน ๗ กระบวนการคือ การจัดหาสินค้า การโอนสินค้า การขาย การเปิด-ปิดสาขา การจัดส่ง การรายงาน และการบัญชีการเงิน
 จัดทำรายงานทางการเงินเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งสร้างระบบการบริหารงบประมาณ
๒๕๔๘ – ๒๕๔๙ Vice President – Operation บริษัท ป่องทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
 บริหารหน่วยงานสนับสนุนทั้งหมด ได้แก่ บัญชีการเงิน กฎหมาย ไอที บุคคล การตลาด คลังสินค้า จัดส่ง
๒๕๔๕ – ๒๕๔๘ ผู้อำนวยการศูนย์บริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต
 ให้บริการทางวิชาการแก่เอกชน และนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสาทรธานี มหาวิทยาลัยรังสิต
 บริหารศูนย์การศึกษาปริญญาโทในเมือง
ที่ปรึกษาระบบงบประมาณ
 วางระบบงบประมาณของมหาวิทยาลัยให้เป็นแบบกระจายศูนย์
รองคณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต
 สร้างคณะบัญชีและขออนุมัติเพื่อเปิดดำเนินการ
๒๕๔๑ – ๒๕๔๔ หน้าสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
๒๕๓๙ – ๒๕๔๑ ที่ปรึกษาการวางแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานราชการและเอกชน
นักวิเคราะห์ธุรกิจ บริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด (บริษัทในเครือ ล็อกซ์เลย์)
๒๕๓๕ – ๒๕๓๙ ผู้บริหารโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภาครัฐและเอกชน บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ซอฟต์แวร์ แฟคตอรี่ จำกัด
หัวหน้าทีมงานพัฒนาระบบสารสนเทศภาครัฐและเอกชน / นักวิเคราะห์ระบบงาน
๒๕๓๔ – ๒๕๓๕ นักวิเคราะห์การเงิน บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผลงานวิจัย – นักวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ เลขทะเบียน ๕๓๐๒๐๐๖๐
1. ทีมงานวิจัย การศึกษาวิจัยและพัฒนากลยุทธ์ด้านการแข่งขันทางการตลาดไหมไทยภายใต้การค้าเสรี กรมหม่อนไหม, ๒๕๕๖
2. ทีมงานวิจัย การตลาดของธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูปจากผ้าไหมในประเทศไทย กรมหม่อนไหม, ๒๕๕๖
3. ทีมงานวิจัย การวิเคราะห์เศรษฐกิจการส่งออกผ้าทอไหมและผลิตภัณฑ์ไหมไทย กรมหม่อนไหม, ๒๕๕๖
4. ทีมงานวิจัย โครงการประเมินผลการยอมรับพื้นที่ที่ ททท. ดำเนินการส่งเสริมให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ในปี ๒๕๕๕ – การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
5. หัวหน้าคณะวิจัย โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และต่อยอดงานวิจัยที่ได้รับรางวัลและความพร้อมสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพสายการผลิต – T Thai Snack Foods Co., Ltd
6. หัวหน้าคณะวิจัย โครงการวิจัยพัฒนาเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปไซรัปผลไม้พร้อมการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต Shave Ice – ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดับเบิ้ลพี
7. ทีมงานคณะวิจัยโครงการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์จาก “ผลิตภัณฑ์ในช่องปาก – ยาอมทำความสะอาดช่องปากจากเกษตรสมุนไพร” ที่ประสบความสำเร็จในการได้รับรางวัลเหรียญทองนวัตกรรมนานาชาติ ๓ รางวัล – ๑ เหรียญทองจาก Seoul International Invention Fair ๒๐๐๘ ณ ประเทศเกาหลี และ ๒ เหรียญทองจากสถาบัน IFIA – บริษัท โนวัส อินเตอร์เทรด จำกัด

ผลงานการเป็นวิทยากร
1. Guideline to implement EdPEx รุ่นที่ ๑-๒ จัดร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กันยายน ๒๕๖๑
2. KM Architecture (กระบวนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล) , กองทัพเรือภาคที่ ๑, สิงหาคม ๒๕๖๑
3. Step-by-Step to Implementing EdPEx รุ่นที่ ๑๒-๑๓
4. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง
5. การบริหารหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือสู่ความเป็นเลิศ วิทยาลัยการทัพเรือ กองทัพเรือ
6. Step-by-Step to Executing EdPEx รวม ๘ รุ่น, ๒๕๕๖-๒๕๕๘
7. Mobile Training Wrap-up, TRUE Corporation, ๒๑ ส.ค.๕๖
8. Competitive Financial Intelligence, โครงการต่อยอดธุรกิจผู้ประกอบการ, ABAC, ๑ มิ.ย.๕๖
9. การบริหาร KPIs ด้วย Balanced Scorecard, ศูนย์หนังสือจุฬาฯ, ๑๑ ก.ย.๕๕
10. การบริหาร KPIs ด้วย Balanced Scorecard, บริษัท เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย) จำกัด, ๒๙ มิ.ย.๕๕ และ ๖-๗ ก.ค.๕๕
11. Financial Management and Analysis, โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่, ABAC, เม.ย.๕๔
12. การบริหาร KPIs ด้วย Balanced Scorecard, สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, ๕๔
13. Innovation and Organization Development @ Bangkok University, มิ.ย.๕๓
14. Financial Management and Analysis, โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่, ABAC, ๑๘,๒๕ เม.ย.๕๓
15. IT Solutions & Financial Planning, MBA class @ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, ๑๓ ก.พ.๕๓
16. เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อบริหารองค์กรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, หอการค้าไทย, ๒๙ ม.ค.๕๒
17. Corporate Accounting and Finance – Critical Points for SMEs, ABAC, ๒๕ พ.ค.๕๒
18. Corporate Accounting and Finance – Critical Points for SMEs, สถานีเถ้าแก่, ๓๐ ก.ค.๕๒
19. Corporate Accounting and Finance for Corporate Planning, In-house Training, ๑๒ ก.ย.๕๒
20. Cost Calculation before Marketing, MBA class @ Bangkok University, ๑๕ พ.ย.๕๒
21. Distribution Outlet Analysis, MBA class @ Bangkok University, ๑๕ พ.ย.๕๒

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s