ประวัติและประสบการณ์

EditorTalk20K  Download ประวัติ ผลงาน และประสบการณ์ (ปรับปรุง 23 ตุลาคม 2565) ได้ที่ CV_TEERASET 2565

ดร.ธีรเสฏฐ์ ศิรธนานนท์
Email artaphon@gmail.com

ปัจจุบัน
– ที่ปรึกษาอิสระ เลขที่ B4100 ขึ้นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง
– กรรมการจัดทำมาตรฐานการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มหาเถรสมาคม
– กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
– กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
– กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
– กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

การศึกษา
2561 – 2564 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการการอุดมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2567 – 2539 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2531 – 2534 บัญชีบัณฑิต (การต้นทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ (หน่วยงาน และ ผลงาน)
– จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
– จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนวิสาหกิจระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
– จัดทำแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
– ให้คำปรึกษา การพัฒนายุทธศาสตร์ 5 ปี กรมการแพทย์ (พ.ศ.2566-2570)
– ให้คำปรึกษาการจัดทำยุทธศาสตร์ ให้กับ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ด้วยเครื่องมือ Sustainability Balanced Scorecard (SBSC)
– โครงการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารสำหรับหัวหน้างาน ของกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
– จัดทำแผนแม่บท ระยะ 20 ปี (2561-2580) แผนปฏิบัติราชการกระทรวง ระยะ 5 ปี (2565-2569) และ- – แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวง ระยะ 5 ปี (2565-2569) ให้กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
– โครงการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารสำหรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการ (ระดับเชี่ยวชาญ) ของกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
– คณะเศรษฐศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา การพัฒนายุทธศาสตร์คณะให้รองรับ EdPEx
– สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข การจัดทำยุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ.2564-2568
– สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบราชการ สผ. สู่ระบบราชการ ๔.๐ เพื่อการรองรับภาวะวิกฤต
– คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารที่เป็นเลิศ
– จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายการใช้ Zoom Application สำหรับอาจารย์
– กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม การจัดทำแผนแม่บทแผนปฏิบัติการการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ ด้านการบังคับคดีแพ่ง การบังคับคดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การชำระบัญชีตามคำสั่งศาล การวางทรัพย์ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี กรมบังคับคดี ปี 2562 – 2566
– กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม การพัฒนาการให้บริการสู่การเป็นเลิศเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ตามกรอบการบริหารจัดการภาครัฐที่เป็นเลิศ (PMQA) และกรอบการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) (LED Service Excellence) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
– กองพุทธศึกษา กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการศึกษาปริยัติธรรมแผนกสามัญ ของกองพุทธศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์การศึกษาชาติ
– บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด การพัฒนาความพร้อมสู่การเป็นผู้นำ (Drive Bankable Leadership)” รุ่นที่ 1
– คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การจัดทำรายงานการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx)
– มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ถ่ายทอดความรู้ด้าน EdPEx ให้บุคลากรมหาวิทยาลัย
– มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช การจัดทำรายงานการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx)
– การท่าเรือแห่งประเทศไทย พื้นฐานและประโยชน์ของ Business Strategy
– กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม รายงานการดำเนินงานที่เป็นเลิศรางวัลเลิศรัฐและ PMQA 4.0
– คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2562-2566)
– คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2562-2566)
– คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2562-2566)
– คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2562-2566)
– คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2562-2566)
– บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2562-2566)
– คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2562-2566)
– สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จัดทำแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี (2563-2565)
– คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร จัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2562-2566)
– มหาวิทยาลัยนราธิวาชราชนครินทร์ บรรยาย EdPEx ให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
– คณะเทคโนโลยีการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2562-2566)
– คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาชราชนครินทร์ บรรยาย EdPEx ให้ผู้บริหารคณะ
– มหาวิทยาลัยนวมิทราธิราช บรรยาย EdPEx ให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
– คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2561-2565)

– คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2561-2565)
– คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2561-2565)
– องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย วิเคราะห์และออกแบบกระบวนการทำงาน (Business Process)
– องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย วิเคราะห์และกำหนดต้นทุนมาตรฐาน (Standard Cost)
– องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย พัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถสูง (Talent Group)
– กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม ภาค 1 นครปฐม จัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม
– กองทัพเรือ KM Roadmap for Royal Thai Navy
– มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตภาคใต้ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี 2560-2564
– สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี 2560-2564
– วิทยาลัยอาชีวะศึกษาจุลมณี ศรีสะเกษ จัดทำแผนวิทยาลัยอาชีวะศึกษาจุลมณี ศรีสะเกษ
– มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี 2560-2564
– สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โครงการจัดทำแผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
– บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) การเตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่กรอบการประเมิน TQA Framework
– คณะสงฆ์ไทย การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี 2560-2564
– สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม – การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี 2560-2564 ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลสู่ความเป็นเลิศของภาครัฐ (PMQA)
– บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) – IRPC Strategy Execution ๒๐๑๕
– องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย การเพิ่มศักยภาพองค์กร (ออกแบบระบบงบประมาณ/- วางระบบการประเมินผลบุคลากรประจำปี/ทบทวนยุทธศาสตร์/ถ่ายทอดยุทธศาสตร์เพื่อจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคล)
– กรมพลศึกษา การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี 2560-2564 ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลสู่ความเป็นเลิศของภาครัฐ (PMQA)
– บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด วิทยากรที่ปรึกษาให้ความรู้ด้านการวางแผนธุรกิจจากงบการเงิน ให้กับผู้บริหาร และระดับผู้จัดการ
– สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) บริหารหลักสูตร “สร้างนักลงทุนไทยในการลงทุนต่างประเทศ”
– วิทยากรที่ปรึกษาให้ความรู้ด้านการบริหารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับ- คณะ/หน่วยงาน ให้กับผู้บริหารตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx)
– ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– ผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
– ผู้บริหาร มรภ.รำไพพรรณี
– คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.อุบลราชธานี
– คณะวิทยาการจัดการ มรภ.อุตรดิตถ์
– คณะเทคโนโลยีอาหาร มรภ.พิบูลสงคราม
– ผู้บริหาร มรภ.เพชรบุรี
– คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ลำปาง
– คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ภูเก็ต
– คณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.สวนดุสิต
– คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
– คณะเทคโนโลยี ม.มหาสารคาม
– คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ.
– บัณฑิตวิทยาลัย มจพ.
– ศูนย์กีฬา มศว.
– คณะวิทยาการจัดการ ม.นราธิวาสราชนครินทร์
– ผู้บริหาร มทร.กรุงเทพ
– กองทัพเรือ วิทยากรที่ปรึกษาให้ความรู้ด้านการจัดทำยุทธศาสตร์และ KPIs ให้กับคณะกรรมการโครงการศึกษาและการจัดการความรู้ ของ ทร.
– บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด วิทยากรที่ปรึกษาให้ความรู้ด้านการบริหารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์องค์กรให้กับผู้บริหารทั้งหมด
– บริษัท ศรีสุบรรณฟาร์ม จำกัด วิทยากรที่ปรึกษาให้ความรู้ด้านการจัดทำ KPIs ให้กับผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการขึ้นไป
– สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม วิทยากรที่ปรึกษาด้านการจัดทำยุทธศาสตร์ให้กับผู้บริหาร
– องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลสู่ความเป็นเลิศของรัฐวิสาหกิจ (SEPA)
– ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดทำแผนยุทธศาสตร์และถ่ายทอดสู่การปฏิบัติไปยังทุกตำแหน่งงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลสู่ความเป็นเลิศของรัฐวิสาหกิจ (SEPA) ส่งผลให้ธนาคารได้รับคะแนนการประเมินผลงานประจำปีสูงขึ้น
– บริษัท เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย) จำกัด วิทยากรที่ปรึกษาด้านการจัดทำยุทธศาสตร์ให้กับผู้บริหาร
– สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) บริหารหลักสูตร “สร้างนักลงทุนไทยในการลงทุนต่างประเทศ” รุ่นที่ 1-2 , รุ่นที่ 5 , รุ่นที่ 6-9
– บริษัท ยูสตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด วิเคราะห์และปรับปรุงงาน Operation (คลังสินค้า/การจัดส่ง/การบัญชี/ไอที) และออกแบบรายงานสำหรับผู้บริหาร
– โรงเรียนภาษานุสรณ์ จัดทำและถ่ายทอดกลยุทธ์ระดับโรงเรียนลงสู่ระดับฝ่าย
– บริษัท ซองเดอร์ จำกัด กำหนดกลยุทธ์และออกแบบรายงานสำหรับผู้บริหาร
– บริษัท ขนมแม่ยิ่ง จำกัด นำโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีไปปฏิบัติ
– Monplaisir Fashion Co., Ltd. กำหนดกลยุทธ์และตัวชี้วัด
– บริษัท เบ็ทเทอร์ อาทส์ กรุ๊ป จำกัด ออกแบบระบบงานบัญชีและการเงิน
– บริษัท เจริญภัณฑ์ อินเตอร์เทรด จำกัด วางระบบการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อการบริหาร
– บริษัท ทีไทย แสน็ค ฟู๊ดส์ จำกัด วิเคราะห์และวางระบบการบริหารเงิน
– บริษัท ลัคกี้ อินเตอร์ จำกัด สร้างโมเดลธุรกิจและกลยุทธ์

2554-2556 ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท สาระกรุ๊ป จำกัด
หน่วยงาน และ ผลงาน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะนักลงทุนไทยในการไปลงทุนต่างประเทศ (TOISC) และออกแบบหลักสูตรสำหรับนักลงทุนไทยในการไปลงทุนต่างประเทศจำนวน ๕๔ ชั่วโมง และเดินทางศึกษาลู่ทางการลงทุน ๔ ประเทศ มีนักลงทุนจำนวน ๗๐ คน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (OSOS) กับนักลงทุนต่างประเทศ และได้รับการต่อสัญญาเป็นปีที่ ๓ ติดต่อกัน

2552-2554 ผู้จัดการแผนก Balanced Scorecard สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
หน่วยงาน และ ผลงาน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ความเห็นแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานของ สสส.
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารเทศ (องค์การมหาชน) ดำเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับบุคคลให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลสู่ความเป็นเลิศภาครัฐ (PMQA)
สำนักงานเศรษฐกิจการพาณิชย์ จัดทำและถ่ายทอดยุทธศาสตร์จากระดับสำนักงานไปยังฝ่ายให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลสู่ความเป็นเลิศภาครัฐ (PMQA)
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ระหว่างสำนักงานกับโรงกลั่นให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลสู่ความเป็นเลิศ (TQA)
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารความเสี่ยง
องค์การคลังสินค้า นำเสนอแนวทางการปรับเปลี่ยนธุรกิจขององค์กร
สำนักเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ดำเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัดไปยังระดับบุคคลให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลสู่ความเป็นเลิศภาครัฐ (PMQA)
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จัดทำและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ การจัดทำและประเมินตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สร้างภาพจำลองเหตุการณ์ในอนาคตเพื่อการเตือนภัย
สำนักควบคุมโรคติดต่อ ดำเนินการถ่ายทอดยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดไปยังระดับฝ่ายให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลสู่ความเป็นเลิศภาครัฐ (PMQA)

2551-2552 Vice President – Corporate System บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
 ออกแบบและปรับปรุงกระบวนการทำงานมาตรฐาน
 สร้างและกำกับตารางการกระจายอำนาจอนุมัติสำหรับทุกหน้าที่เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
 ดำเนินการให้แต่ละหน่วยงานได้ประเมินตนเองเป็นครั้งคราวเพื่อให้แน่ใจว่าแต่ละหน่วยงานได้นำกระบวนการไปปฏิบัติ
2549-2551 Chief Strategic Officer / Chief Financial Officer (acting) บริษัท ป่องทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
 วางแผนกลยุทธ์ในการปรับเปลี่ยนธุรกิจและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจใหม่
 ออกแบบและปรับปรุงกระบวนการทำงานจำนวน ๗ กระบวนการคือ การจัดหาสินค้า การโอนสินค้า การขาย การเปิด-ปิดสาขา การจัดส่ง การรายงาน และการบัญชีการเงิน
 จัดทำรายงานทางการเงินเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งสร้างระบบการบริหารงบประมาณ
2548-2549 Vice President – Operation บริษัท ป่องทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
 บริหารหน่วยงานสนับสนุนทั้งหมด ได้แก่ บัญชีการเงิน กฎหมาย ไอที บุคคล การตลาด คลังสินค้า จัดส่ง
2545-2548 ผู้อำนวยการศูนย์บริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต
 ให้บริการทางวิชาการแก่เอกชน และนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสาทรธานี มหาวิทยาลัยรังสิต
 บริหารศูนย์การศึกษาปริญญาโทในเมือง
ที่ปรึกษาระบบงบประมาณ
 วางระบบงบประมาณของมหาวิทยาลัยให้เป็นแบบกระจายศูนย์
รองคณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต
 สร้างคณะบัญชีและขออนุมัติเพื่อเปิดดำเนินการ
2541-2544 หน้าสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
2539-2541 ที่ปรึกษาการวางแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานราชการและเอกชน
นักวิเคราะห์ธุรกิจ บริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด (บริษัทในเครือ ล็อกซ์เลย์)
2535-2539 ผู้บริหารโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภาครัฐและเอกชน บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ซอฟต์แวร์ แฟคตอรี่ จำกัด
หัวหน้าทีมงานพัฒนาระบบสารสนเทศภาครัฐและเอกชน / นักวิเคราะห์ระบบงาน
2534-2535 นักวิเคราะห์การเงิน บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งเมืองสำหรับสถาบันการศึกษาในรูปแบบพิเศษ และตีพิมพ์ผลงานวิจัย จำนวน 2 เรื่อง

  1. Teeraset Siratananont, Chakrit Ponathong, & Chatupol Yongsorn (202X). Strategic development of a city university for higher education institutes (HEIs) under the special local government organization, Kasetsart Journal of Social Sciences. 2022. 43l(4): 867-872. ในฐานข้อมูลนานาชาติ SCOPUS ระดับ Q2 (In process) คลิกที่นี่
  2. ธีรเสฏฐ์ ศิรธนานนท์, จักรกฤษณ์ โปณะทอง, และ จตุพล ยงศร. (2565). ภาพแห่งอนาคตมหาวิทยาลัยแห่งเมืองสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในกำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ. วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ (ออนไลน์),7(2) (กุมภาพันธ์ 2565), 134-147. Download คลิกที่นี่

 บทความวิจัย

  1. ปาริชาต รัตนราช, ไพรวัลย์  โคตรตะ, ภัชราภรณ์ วงศ์อาสา, และธีรเสฏฐ์ ศิรธนานนท์ (2565). การพัฒนาตัวบ่งชี้การดูแลผู้สูงอายุในสถานบริบาล. วารสารพยาบาลทหารบก, 23(2) (พฤษภาคม-สิงหาคม 2565), 440-448. คลิกที่นี่
  2. อุมาสวรรค์ ชูหา, สุธาทิพย์ เดี่ยววานิชย์, ธีรเสฏฐ์ ศิรธนานนท์, เพชรไพลิน พิบูลนิธิเกษม, และศิริภัททรา จุฑามณี. (2562). การศึกษาความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชั่น Zoom cloud meeting ช่วยสอนในรายวิชาปฏิบัติการผดุงครรภ์. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, 16(1) (มกราคม – เมษายน), 176-182. Download คลิกที่นี่
  3. ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์, ธีรเสฏฐ์ ศิรธนานนท์, และ นัทธ์หทัย อือนอก. (2556). การพัฒนากลยุทธ์ด้านการแข่งขันทางการตลาดไหมไทยภายใต้การค้าเสรี. กรมหม่อนไหม. Download คลิกที่นี่

บทความวิชาการ

    1. ธีรเสฏฐ์ ศิรธนานนท์. (2565). การพัฒนายุทธศาสตร์สถาบันอุดมศึกษาไทยด้วยแนวคิดดุลยภาพที่ยั่งยืน. วารสารวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม มสธ., 2(2) (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565), 1-13. Download คลิกที่นี่
    2. ธีรเสฏฐ์ ศิรธนานนท์. (2561). การประยุกต์ใช้ Application Zoom เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ด้านสาธารณสุข. วารสารพลศึกษา, 21(2) (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561), 1-10. Download คลิกที่นี่

ผลงานการเป็นวิทยากร
1. Guideline to implement EdPEx รุ่นที่ ๑-๒ จัดร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กันยายน ๒๕๖๑
2. KM Architecture (กระบวนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล) , กองทัพเรือภาคที่ ๑, สิงหาคม ๒๕๖๑
3. Step-by-Step to Implementing EdPEx รุ่นที่ ๑๒-๑๓
4. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง
5. การบริหารหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือสู่ความเป็นเลิศ วิทยาลัยการทัพเรือ กองทัพเรือ
6. Step-by-Step to Executing EdPEx รวม ๘ รุ่น, ๒๕๕๖-๒๕๕๘
7. Mobile Training Wrap-up, TRUE Corporation, ๒๑ ส.ค.๕๖
8. Competitive Financial Intelligence, โครงการต่อยอดธุรกิจผู้ประกอบการ, ABAC, ๑ มิ.ย.๕๖
9. การบริหาร KPIs ด้วย Balanced Scorecard, ศูนย์หนังสือจุฬาฯ, ๑๑ ก.ย.๕๕
10. การบริหาร KPIs ด้วย Balanced Scorecard, บริษัท เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย) จำกัด, ๒๙ มิ.ย.๕๕ และ ๖-๗ ก.ค.๕๕
11. Financial Management and Analysis, โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่, ABAC, เม.ย.๕๔
12. การบริหาร KPIs ด้วย Balanced Scorecard, สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, ๕๔
13. Innovation and Organization Development @ Bangkok University, มิ.ย.๕๓
14. Financial Management and Analysis, โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่, ABAC, ๑๘,๒๕ เม.ย.๕๓
15. IT Solutions & Financial Planning, MBA class @ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, ๑๓ ก.พ.๕๓
16. เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อบริหารองค์กรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, หอการค้าไทย, ๒๙ ม.ค.๕๒
17. Corporate Accounting and Finance – Critical Points for SMEs, ABAC, ๒๕ พ.ค.๕๒
18. Corporate Accounting and Finance – Critical Points for SMEs, สถานีเถ้าแก่, ๓๐ ก.ค.๕๒
19. Corporate Accounting and Finance for Corporate Planning, In-house Training, ๑๒ ก.ย.๕๒
20. Cost Calculation before Marketing, MBA class @ Bangkok University, ๑๕ พ.ย.๕๒
21. Distribution Outlet Analysis, MBA class @ Bangkok University, ๑๕ พ.ย.๕๒

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s